תקנון אתר LEVITEX

הוראות כלליות


אתר זה הינו בבעלותה הבלבדית של חברת לויטקס רשת חנויות בגדי ים בע"מ , ח.פ 515572329  מרח' הכשרת היישוב 5 ראשל"צ (להלן: "החברה") ומופעל על ידה. האתר מאפשר בין השאר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (להלן: "האתר") .

האתר וכל התמונות והפרטים והתיאורים אשר בו הינם קניניה הבלבדי של החברה ואין לאף גוף זולתה הזכות להציג או לפרסם את המוצרים או את התמונות של המוצרים באתר.

תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. השימוש באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה .

המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן ללא סיג. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר שאם לא כן כל שימוש יהווה הסכמה לתקנון זה כאמור.

כל הנאמר בתקנון זה מתייחס לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות גרידא.
 

השימוש באתר


מאחר והאתר מאפשר רכישה מכוונת דרך מנגנון האתר הרי כי ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף לקיומם של התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • המשתמש מאשר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
  • המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  • המשתמש בעל דוא"ל  פעיל.
  • המשתמש בעל כרטיס חיוב תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ובעל מספר טלפון.
  • הרכישה היא לצריכה פרטית ולא מסחרית.


החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסיק או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי כל דין.
החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.

הקניה באתר

המכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה גבוה/נמוך.  


המשתמש יהא רשאי לרכוש מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה איננה מתחייבת לזהות מחירים בין מחירי המוצרים באתר לבן מחיריהם בחנויות הרשת ויתכנו מבצעים אשר יתקימו במסגרת האתר ולא במסגרת חנויות הרשת וההיפך.

המשתמש בעל זכות לברור את המידה, הצבע והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. יובהר כי ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות; ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.

החברה תהיה רשאית לעדכן את דפי האתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר מידות ו/או צבעים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.

במסגרת הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יבחר את האופן בו יבוצע המשלוח לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה"). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו להחברה בשל כך.

לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר.

המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את החברה. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.

יובהר ויודגש כי העסקה תאושר ותשתכלל כדי הסכם מחייב רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.

ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. 

מניין הימים לענין אספקה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 

התשלום בעבורי המוצרים יכול ויתבצע אף באמצעות שירותי paypal  וכל ההוראות החלות לגבי כרטיסי אשראי יחולו גם לגביהם בשינויים המחוייבים.

שילוח ואספת מוצרים הנרכשים דרך האתר

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל בלבד כפי שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות רשות הדואר. החברה תספק רק מוצרים אשר תמורתם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. 

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

מועד אספקת המשלוח יהיה עד 14 ימים ממועד אישור העסקה באתר למעט אספקה לישובים  אשר רשות הדואר איננה מספקת להם שירותי שילוח.

מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר מנין הימים יחל ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. 

החברה רשאית להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 14:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או חסרים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

הלקוח רשאי על פי בחירתו לבחור לאסוף את המוצר בכל אחת מסניפי הרשת וזאת בתוך 5 ימי עסקי מיום אישור ההזמנה או לבחור שילוח המוצר באמצעות הדואר.

בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

 ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר החברה ובכפוף לכל דין וצו פיקוח או חוקי הגנת הצרכן אשר יחולו באותו מועד על העיסקה.

הרשמה לאתר

על מנת לבצע את ההזמנה דרך האתר המשתמש יידרש תחילה להירשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית. כמו כן, המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.

בחר המשתמש להצטרף כחבר במועדון הלקוחות של החברה וימסור כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בין היתר באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, ובין היתר באמצעות הודעות דוא"ל ו/או SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, כן יהווה הדבר הסכמה להיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת. 

למשתמש ידוע והוא מאשר ומסכים כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של החברה הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין. 

המשתמש רשאי בעת ההרשמה לבחור, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של החברה. כמו כן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר וזאת באמצעו פניה במייל או בפקס.

החברה מתחייבת בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. מבלי לגרוע מכך וחרף האמור, החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון. 

מדיניות החזרת מוצרים/ביטול עסקה, השלמת עסקה ועסקה חלקית

כל משתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים שרכש לחברה , בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר החברה ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. 

ככל והמשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותן את הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.

ככל והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות בשל העדר או כשל בהזנת שם ומספר אמצעי התשלום באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יראו את ההזמנה ככזו שלא הושלמה עד תום או לחילופין כבטלה.

המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר, יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר החברה ובהתאם לכל דין.

בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או חלקי, תהא החברה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הגדרת "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן. 

החברה מצהירה כי תעשיה ככל הניתן לודא כי מלאי המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה זהה למלאי המוצרים המצוי במחסניה. עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר להחברה, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרים אלה תהא החברה רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במקרה כאמור החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי .

במקרה של פעילות מיוחדת באתר יודגש כי ההצעה הינה בעבור מלאי מוגבל
מדיניות החלפת מוצרים הינה כדלקמן :
ההחזרה תבוצע בתוך 14 יום בכפוף להצגת חשבונית רכישה.
החזרת מוצר תהא באריזתו המקורית ככל ויש כזו ובכפוף לכך כי תווית המכירה עדיין מחוברת אליו ולא נותקה/נתלשה/נגזרה ממנו.
המוצר לא נלבש או כובס או נרטב.
לא יושב כסף מזומן בעבור המוצר אלא זיכוי כספי לרכשת מוצר זהה/חלופי במסגרת חנויות הרשת או באתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, או אמצעי המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים

אין לשכפל, לתרגם, לתרגם להעתיק, לפרסם, להפיץ,למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות אך לא רק תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים, איורוים , סימנים  וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. 

יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. 

אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין.

פעילות האתר

החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

הוראות כלליות

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים ומאיכות טובה אלא אם צויין אחרת. 

בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

החברה תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלבדי. 

החברה איננה אחראית לתכנים המצויים בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מפנים לאתרים אחרים. 

כל סכסוך או תביעה הנובעת מהפעלת האתר השימוש בו או רכישה מכוחו ובאמצעותו תידון בבתי המשפט המסמכים באיזור ת"א בלבד ועל פי הדין הישראלי.

כתובת החברה לצרכי משלוח דואר רשום ופניות בכתב הינה רח' הכשרת הישוב 5 ראשון לציון.